Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

 1. Amaç ve Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu “Müşteri-Bayi Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayınlanan kararlar uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Evkap Orman Ürünleri Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Evkap”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Karşıyaka Mah. Atatürk Cad. No: 146/A Tosya/Kastamonu adresinde bulunan Evkap tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenme Amaçları

Evkap; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla birlikte verilmiş olmak ile birlikte Şirket tarafından sunulan başta konaklama hizmeti olmak üzere diğer ürün ve hizmetlerden faydalandırabilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sözlü, fiziki veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

İşbu Müşteri-Bayi Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

KİMLİK VERİSİ
Kimlik Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
·       Ad Soyad

·       Kimlik Bilgileri

·       İmza

·       Kişinin Kendisinden

·       Müşteri-Bayi, Müşteri Yetkilisi veya Müşteri Çalışanı tarafından

·       Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Şirket tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,

·       Şirket tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,

·       Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

·       Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

·       Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,

·       Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

·       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

·       Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,

·       Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
·       Adres

·       İletişim Adresi

·       E-posta Adresi

·       Telefon No

·       Kişinin Kendisinden

·       Müşteri-Bayi, Müşteri Yetkilisi veya Müşteri Çalışanı tarafından

·       Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Şirket tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,

·       Şirket tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,

·       Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

·       Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

·       Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,

·       Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

·       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

·       Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,

·       Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

FİNANS VERİSİ
Finans Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
·       Banka Hesap Bilgileri ·       Kişinin Kendisinden

·       Müşteri-Bayi, Müşteri Yetkilisi veya Müşteri Çalışanı tarafından

·       Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Şirket tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak,

·       Şirket tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ve bu platformların geliştirilmesi,

·       Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

·       Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,

·       Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,

·       Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

·       Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

·       Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,

·       Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisine Ait Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
·       Kapalı Devre Kamera Kayıtları ·       Kamera Kaydı ·       Şirket binalarının güvenliğinin sağlanması,

·       Şirket siz değerli müşterilerimizin güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi,

·       Talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Evkap tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Evkap tarafından yukarıda açıklanan elde edilme yöntemleri ile birlikte e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçeniz ile birlikte Karşıyaka Mah. Atatürk Cad. No: 146/A Tosya/Kastamonu ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak evkap.orman@hs03.kep.tr KEP adresine iletebilir veya sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@evkap.com adresine gönderebilirsiniz.

Scroll to Top